Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Velgherstel Nederland, hierna te noemen VHL, aan opdrachtgevers voor te verrichten werkzaamheden, koop- en andere overeenkomsten.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: personenauto waarvan het totaalgewicht laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen, reparatiewerkzaamheden en transport van auto’s. Onder onderdelen wordt ook verstaan lakken en poedercoatings.
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, het herstellen van velgen en transportwerkzaamheden; – de opdrachtgever: degene die VHL een opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 1 – De offerte

De offerte van VHL wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Een offerte waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat bindt VHL in geen geval.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst wordt een afschrift aan de opdrachtgever verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze algemene voorwaarden echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de door opdrachtgever gewenste onderdelen;
 • de omschrijving van de werkzaamheden;
 • de prijzen van de onderdelen en werkzaamheden;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen;
 • de wijze van

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging

Prijsstijgingen door wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen van onderdelen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden, ingeval de verhoging van de bedongen prijs door VHL plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Indien VHL toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vastgestelde leveringstermijn, kan de opdrachtgever vergoeding verlangen van de geleden schade.
 2. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van VHL , hebben zowel opdrachtgever als VHL het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle reeds door VHL uitgevoerde werkzaamheden tot het moment van ontbinding worden berekend aan opdrachtgever. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen termijn is overschreden. In alle gevallen waarin VHL zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Annulering

Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, Bij annuleren zonder dringende reden wordt 48 u voor aanvang werkzaamheden 50% en 24 u voor aanvang werkzaamheden 100 % van het offerte bedrag berekend ongeacht of VHL in zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering VHL alle schade die ten gevolge van de annulering wordt geleden te vergoeden. Indien de opdrachtgever binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft VHL het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering.

Artikel 7 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door VHL is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

Artikel 8 – Prijsopgave en termijn

Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij opdrachtgever en VHL een vaste prijs en/ of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient VHL contact met de opdrachtgever op te nemen, om de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van VHL voor de reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient VHL opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van VHL.

Artikel 9 – De factuur

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecifieerde rekening afgegeven. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, accijnzen of heffingen van overheidswege, tenzij specifiek vermeld.

Artikel 10 – Stallingskosten

Indien opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van beëindiging van uitvoering van de opdracht de auto of velgen niet heeft afgehaald, kan VHL een vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen a €5,- per dag.

Artikel 11 – Retentierecht

VHL kan het retentierecht uitoefenen op de auto en/ of velgen, indien en voor zolang als:

 • opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet; – opdrachtgever de kosten van eerdere door VHL verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet; – de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met VHL niet of niet geheel voldoet. VHL kan het retentierecht niet uitoefenen indien opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.

Artikel 12 – Vervangen onderdelen

Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze daarom, bij verstrekking van de opdracht, heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die i.v.m. garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever met behulp van deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

Artikel 13 – Schadetaxatie

Indien VHL een schadetaxatie heeft verricht, worden aan opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening gebracht. Deze worden niet in rekening gebracht indien opdracht tot reparatie aan VHL wordt verstrekt. De taxatiekosten met een minimum van € 90,90 worden schriftelijk overeengekomen.

Artikel 14

 1. VHL garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking aan opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Op nieuwe onderdelen is de garantie van toepassing die wordt gegeven door de fabrikant of importeur.
 1. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen
 2. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1. De opdrachtgever niet s.m. na het constateren van de gebreken VHL daarvan in kennis stelt;
  2. VHL niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  3. Derden zonder voorkennis of toestemming van VHL werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door VHL verrichte werkzaamheden. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit bij VHL van toepassing is. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 3. Reparatie aan velgen (lassen en richten) wordt zo goed en veilig mogelijk Indien er geen 100% goede reparatie plaats kan vinden of de velg scheurt is dit voor risico van opdrachtgever
 4. In geval van eerder elders herstelde velgen vervalt elke vorm van garantie bij niet volgen van door VHL opgesteld reparatie advies.
 1. VHL kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor slijtage aan banden / profiel / fouten in de band aangeleverd (gemonteerd op velg of los) door opdrachtgever.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15 – De betaling

 1. De schulden van opdrachtgever aan VHL zijn Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt ook verstaan bijschrijving van het factuurbedrag op de door VHL aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of het tekenen van een acte van cessie
 1. Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is VHL gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze verhoging van het factuurbedrag is voorwaarde waaronder VHL-uitstel van betaling verleent. De verhoging gaat een maand na verzending van de factuur in.
 1. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14
 2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, zendt VHL na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft opdrachtgever de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet is betaald, is VHL gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Door VHL gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
 1. VHL kan van opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Deze kan maximaal 50% van de prijs zijn. Voor het aanschaffen van onderdelen kan VHL een aanbetaling verlangen ter hoogte van de overeengekomen offerte prijs.

Artikel 16 – Levering

 1. Aflevering van de auto of andere zaak waaraan VHL de werkzaamheden heeft verricht, geschiedt op het terrein van VHL. Op verzoek kan de aflevering ook elders geschieden. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening opdrachtgever.
 1. Een zaak die opdrachtgever aan VHL heeft toevertrouwd voor uit te voeren werkzaamheden blijft voor risico van opdrachtgever. Laatstgenoemde dient deze zaak voor eigen rekening toereikend te verzekeren.

Artikel 17 – Afwijkingen

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.

Artikel 18 – Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van opdrachtgever vermeld op de orderbevestiging verwerkt VHL in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand hiervan kan VHL de overeenkomst uitvoeren en garantieverplichtingen jegens opdrachtgever nakomen, opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp voor ‘direct mailing’ activiteiten wordt het eventueel door opdrachtgever bij VHL aan te tekenen verzet.

Artikel 19 – Social media / beeldmateriaal

Opdrachtgever geeft met het akkoord gaan op een aanbieding van VHL, toestemming om gebruik te maken van beeldmaterialen gemaakt van objecten en onderdelen van opdrachtgever. Beelden gemaakt bij VHL door opdrachtgever mogen niet zonder toestemming van VHL gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook.

Artikel 20 – Transport

Opdrachtgever is verplicht zijn auto’s of onderdelen ten alle tijden te verzekeren tijdens transport door VHL uitgevoerd.